در روز دوشنبه مورخه 1389/10/13 راس ساعت 12 جلسه ای با حضور همکاران محترم مقطع ابتدایی، مدیریت و مشاور مجتمع حضرت امام (ره)تشکیل گردید ، در این جلسه ابتدا برادر خادمی مدیر مجتمع پیرامون امور آموزشی و حساسیت کار در مقطع ابتدایی و  فعالیتهای انجام گرفته از ابتدای سال تحصیلی جاری تا کنون دراین  مقطع  مطالبی را بیان نموده و از سعی و تلاش و دقت نظر همکاران در مباحث آموزشی و تربیتی تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

سپس نظرات و پیشنهادات همکاران در خصوص مسائل آموزشی و پرورشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .  در ادامه برادر کوثری مشاور مجتمع در خصوص شیوه ها و روشهای تربیتی ویژه این مقطع مطالبی را ایراد نمودند و به سوالات همکاران در این خصوص پاسخ دادند.


 تصاویر جلسه در  ادامه مطلب


گوشه ای از تصاویر  این جلسه