زمان برگزاری مرحله دوم مسابقات علمی سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه ُ لبنان و اردن 

 

شنبه ۷/۱۲/۸۹