این مسابقه در محل مجتمع در تاریخ ۸۹/۱۲/۷ برگزار گردید