جلسه آموزش خانواده مجتمع حضرت امام (ره) دمشق با سخنرانی دکتر خیراللهی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در تاریخ 25/12/89 با حضور

  اولیا محترم دانش آموزان برگزار گردید.