گزارش اردوی دانش آموزان مقطع ابتدایی مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی (ره) دمشق

در روز پنج شنیه مورخه1/ 1/ 90 اردوی یک روزه  از طرف مجتمع آموزشی وپرورشی حضرت امام خمینی (ره) دمشق برای دانش آموزان مقطع ابتدایی این مجتمع در مرکز تفریحی دامسکینو دمشق  برگزار شد برنامه های این اردو از ساعت 9 صبح آغاز  وپس از بازدید  از وسایل وامکانات موجود و اجرای بازیهای  تربیتی  وسیاحتی متنوع راس ساعت  13 به اتمام رسید.