جلسه شورای دبیران مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی(ره) دمشق در تاریخ 31/1/90در محل نمازخانه این مجتمع برگزار گردید.