انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی(ره) دمشق راس ساعت 10 صبح  روز سه شنبه مورخه3/8/90 همزمان با مدارس داخل کشور در این واحد آموزشی برگزار گردید. در این انتخابات تعداد36 نفر از داوطلبان عضویت در شورا به رقابت پرداختند که در نهایت تعداد 5 نفر ازدانش آموزان مقطع ابتدایی و 5 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه به عنوان اعضای شورای دانش آموزی سال تحصیلی جدید انتخاب گردیدند.