جلسه منتخبین انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی (ره) دمشق  راس ساعت 4 بعد ازظهر روز دوشنبه 9/8/90 در محل دفتر مدیریت مجتمع برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای خادمی مواردی را به عنوان دستورات جلسه مطرح نمود . در ادامه اعضا انجمن مواردی را مطرح و در خصوص دستورات جلسه به بحث و تبادل نطر پرداخته و مواردی را به تصویب رساندند.در این جلسه اعضای هیئت رئیسه انجمن نیز انتخاب گردیدند.  

 

جلسه منتخبین انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی حضرت امام خمینی (ره) دمشق