مرحله دوم و پایانی مسابقات علمی


روز شنبه 91/2/2(همراه با جوایز ارزنده)


دانش آموزان عزیز آماده باشید.