در ادامه مطلب


سال تحصیلی 91 - 90

نام و نام خانوادگیرشته تدریس و سمتمدرک تحصیلی
عبدالرسول خادمیمدیر مجتمعلیسانس علوم اجتماعی
محمدرضا عربمعاون متوسطه و راهنماییلیسانس حسابداری
خسرو سهرابیمعاون ابتداییلیسانس ریاضی
علی حیدریمعاون پرورشیفوق لیسانس 
علی نادیمعاون اجراییلیسانس معارف
محمدرضا کوثریمشاورفوق لیسانس مشاوره
رحیم آزادهدبیر ادبیاتفوق لیسانس ادبیات
سیدعلی حسینیدبیر ادبیاتفوق لیسانس ادبیات
علی مومن زادهدبیر ریاضیفوق لیسانس ریاضی
وریا حسامیدبیر ریاضیلیسانس ریاضی
محمودرضا افشاریمتصدی آزمایشگاهلیسانس 
یارعلی امیریدبیر زیست شناسیفوق لیسانس زیست شناسی
هادی ایمانیدبیر معارف اسلامی و عربیلیسانس معارف
علی برهانیدبیر معارف اسلامی و عربیلیسانس معارف
کورش نیکنامدبیر شیمیفوق لیسانس شیمی
سیدوهاب میرنصیریدبیر تاریخ و اجتماعیفوق لیسانس تاریخ
مصطفی عطاالهیدبیر علوم اجتماعیلیسانس
 عبدالمجید   آبیاراجتماعی و حرفهفوق لیسانس
مهرداد روحی مقدمدبیر زبان انگلیسیفوق لیسانس
توحیدگنجدبیرفیزیکفوق لیسانس
سیدوحید گودرزیدبیر هنرفوق لیسانس
محمدحسین رحیمیان نیشابوریدبیر تربیت بدنیفوق لیسانس
سرکارخانم مخملیآموزگار اول ابتدایی
سیدصالح شورگشتیآموزگار دوم ابتدایی
 سیدتقی سیدی آرانیآموزگار سوم ابتدایی
محمود جواهری تهرانیآموزگار چهارم ابتدایی
مرتضی اسلامیآموزگار پنجم ابتدایی