در روزپنج شنبه مورخه 21/2 /1391مرسم جشن نماز پایه دوم ابتدایی در محل مجتمع آموزشی و پرورشی حضرت امام خمینی (ره)- دمشق  رأس ساعت 30/11 برگزار شد که پس از آذین بندی و نصب پلاکارد مخصوص این مراسم فعالیت های زیر انجام گرفت:1- صحبت پیرامون اهمیت نماز 2- اهدایی سجاده به دانش آموزان 3-پخش شیرینی 4-قرائت نمازتوسط دانش آموزان5-اجرای سرود نماز