مرحله دوم مسابقات علمی 

 دانش آموزان مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه ، لبنان و اردن 

 

شنبه  7/12/89