سلام بر شما بلبلان خوش الحان بوستان محمدی(ص) وشما که رایحه دل انگیز نفسهای پاک و جویبار عاطفه و حلاوت لحن تان حضورتان رادر باغچه تربیت و دانش طراوت مهربانی می بخشد.

دسته دسته، غنچه های نوشکفته نسترن و یاس بی صبرانه به انتظار زمزمه شیرین شما می نشینند تانسیم حضورتان ژاله رستن را به آنان هدیه کند و نسیم نوازش دستان پرمهر باغبانان هدایت را بر گلبرگهای پر احساس خویش لمس کنند ،خودرازیر سقف رفیع حکمت تان قرار دهند واز تابش نور هدایت و معرفت تان هماره بهره گیرندو در راه رشد استعدادهاو جمال درونی، قامت خویش را استوار و حرکت خود را تسریع بخشند.

ای باغبان هدایت ،ای امین رازها و ای مأمن گلهای بوستان مدارس ،قلب مالامال از عشق ترا در راه شکوفایی غنچه ها و رشد گلهای گلستان مدارس خوب می بینیم.

هشتم اسفند،سالگرد تأسیس امورتربیتی را به همه شما حافظان حریم تربیت و باغبانان شکوفه های انقلاب تبریک می گوییم.