در روزپنج شنبه مورخه 90/7/7مراسم جشنی برگزار شد که پس از تلاوت  آیاتی چند از کلام ا... مجید،،معاونت پرورشی مجتمع در رابطه باشخصیت این بانوی بزرگ ومقام علمی ایشان صحبت نمودند و سپس مولودی خوانی انجام شدودر پایان ا ز دانش آموزان پذیرایی بعمل آمد ومراسم با دعای خیر وذکر صلوات به اتمام رسید.