در روزپنج شنبه مورخه90/7/7 مراسمی به مناسبت روزجشن عاطفه ها  در محل مجتمع حضرت امام خمینی (ره) دمشق برگزار گردید   . در این مراسم کمک های نقدی دانش آموزان جمع آوری گردید